Charles Bridge Prague
Fred.\ Holidays Team Leader
Jan Alexander - Fred.\ Holidays Team Leader